Shirita RSS

Shirita RSS janë mënyrë për t’u mbledhur informacione, lajme dhe postime nga lokacione të zgjedhura të internetit, blogje ose revista online. Nëse faqja ofron mundësi për shirit RSS, në programin RSS mblidhen informacione nga burime të ndryshme, që mund të lexohen në një vend.

Anglisht

RSS feeds