Fjalor për edukim mediatik

A B C Ç D Dh E Ë F G Gj H I J K L Ll M N Nj O P Q R Rr S Sh T Th U V X Xh Y Z Zh

Termi i ditës

Audiogjuhë

Kompleks mjetesh dhe mënyrash për shprehje dhe komunikim audio.

24
July

Rreth Fjalorit

Pse Fjalor për edukim mediatik?

Termi “edukim mediatik” filloi të funksionojë në komunikimin e përditshëm kohët e fundit. Me zhvillimin e medias, internetit dhe valës së re të globalizimit që ka përfshirë botën në mijëvjeçarin e ri, është bërë e qartë se po vendosen rregulla dhe standarde të reja mediatike. Ishte ky fakt që u bë vendimtar për shfaqjen e termit “edukim mediatik”, pasi lexuesi “i zakonshëm” u përball me një numër sfida, dilema, paqartësi, dhe si rrjedhojë u vështirësua zbatueshmëria e bazës arsimore për përdorimin e mediave. Në njëzet vitet e fundit, një numër i madh profesionistësh (gazetarë, filozofë, filologë, antropologë, sociologë, etj.) kanë filluar të merren me këtë problem në mënyrë që t ‘u sigurojnë qytetarëve një bazë solide mbi të cilën ata mund të informohen në botën moderne. Maqedonia nuk bën përjashtim nga këto rrjedha, prandaj edhe tek ne u paraqit nevoja për sistematizimin e termave lidhur me këtë çështje në një botim leksikografik, i cili do të jetë një lloj baze dhe udhëzuesi për të gjithë ata që duan dhe kanë nevojë t ‘i referohen kësaj disipline moderne.

Çfarë paraqet Fjalori për edukim mediatik?

Fjalori për edukim mediatik është përpjekja e parë në Maqedoni për të paraqitur termet e kësaj problematike në gjuhën maqedonase dhe shqipe. Në të janë mbledhur nocionet më të shpeshta që kanë të bëjnë me këtë fushë. Fjalori është i dedikuar për të gjithë ata që dëshirojnë të fitojnë njohuri dhe shkathtësi në fushën e edukimit mediatik. Meqenëse bëhet fjale për lëndë specifike, fjalori ka një karakter ndërdisiplinor dhe përmban terma si nga media ashtu edhe nga gjuha, filozofia, antropologjia, drejtësia, ekonomia, etj.