Shërbimi radiodifuziv publik

Është media, radio, televizion dhe media tjetër elektronike, misioni  parësor, i të cilit është interesi publik. Është i themeluar, financuar dhe i kontrolluar nga publiku dhe për punën e tij publikon raporte publike. Te ne ky është RTVM, në Britaninë e Madhe është BBC,  ndërsa në ShBA është PBS.

Anglisht

Public broadcasting service

Për më shumë shih:

Radiotelevizioni Maqedonas.