Shënim fundor

Referencë e cila paraqitet në fund të kapitullit ose në fund të veprës/tekstit. Për këtë shkak dallon nga fusnota, e cila paraqitet në fund të faqes.

Anglisht

endnote