Shkurtesat e përdorura

alg. – algjebra

anat. – anatomia

arkit. – arkitektura

astr. – astronomi

bank. – veprimtaria bankare

biol. – biologji

bot. – botanikë

sh. – shih

usht. – ushtri

gjeogr. – gjeografi

gjeod. – gjeodezi

gjeol. – gjeologji

gjeom. – gjeometri

gram. – gramatikë

etj. – e tjerë

ekon. – ekonomi

zool. – zoologji

kg – kilogram

komp. – kompjuter

gjell. – gjellëtari

gjuh. – gjuhësi

let. – letërsi

logj. – logjikë

m – metër

mat. – matematikë

mjek. – mjekësi

meteor. – meteorologji

metër. – metrikë

min. – mineralogji

shum. – shumës

det. – detari

muz. – muzikë

p.sh. – për shembull

okult. – okulte

poet. – poetikë

pol – politikë

drejt. – drejtësi

fig. – kuptimi i figurshëm

psiko. – psikologji

rel. – religjion

ret. – retorikë

min. – miniera

ngjash. – i ngjashëm

pik. – pikturë

krah. – krahaso

sport. – sportiv

tek. – teknikë

treg. – tregti

art. – arti

farmaci. – farmaci, farmakologji

fiz. – fizikë

fizol. – fiziologji

fil. – filozofia

fin. – financat

foto. – fotografi

kim. – kimi

sin. – sinonim

ant. – antonim 

hom. – homonime

fol. – folje

m. – mashkullore