I shënuar/shënues

Në gjuhësi, duke u nisur nga teoria strukturaliste e De Sosir, sipas së cilës gjuha është sistem i shenjave, shenja gjuhësore është e dyanshme, përkatësisht e përbërë nga i shënuari dhe shënuesi. I shënuari është nocioni, ai që shënohet, përmbajtja e fjalës, ndërsa shënuesi është imazhi i tingullit ose shkronjës, i asaj që shënohet, forma e fjalës.

Anglisht

signified/signifier