Shërbim programor

Tërësi programesh dhe elementesh tjera të një shërbimi të vetëm audio dhe audiovizualmediatik në radio ose televizion.

Anglisht

Program service