Речник на медиумската писменост

Термин на денот

Дијалект

Разновидност на јазикот што е својствена за еден регион од географската територија на која се зборува тој јазик. Не е кодифициран, за разлика од стандардниот јазик, но има свои фонетски, граматички, лексички и стилски особености. Се користи во усното општење и во лични преписки. Својствен е за народните умотворби. Не се препорачува неговата употреба во официјалната усна или писмена комуникација. Науката што ги проучува дијалектите се вика дијалектологија.

20
јули

за речникот

Зошто Речник на медиумската писменост?

Поимот „медиумска писменост“ почна да функционира во секојдневната комуникација неодамна. Со развојот на медиумите, на интернетот, како и со новиот бран на глобализација што го зафати светот во новиот милениум, стана јасно дека се поставуваат и нови медиумски правила и стандарди. Токму овој факт стана круцијален за појавувањето на терминот „медиумска писменост“, со оглед на тоа што „обичниот“ читател беше соочен пред голем број предизвици, дилеми, нејаснотии, а со тоа беше отежната и применливоста на образовната основа за користењето медиуми. Во последниве дваесетина години, голем број професионалци (новинари, филозофи, филолози, антрополози, социолози итн.) почнаа да се занимаваат со овој проблем, со цел на граѓаните да им се овозможи солидна база, врз основа на која ќе можат да се информираат во современиот свет. Македонија не е исклучок од овие текови, така што и кај нас се укажа потреба од систематизирање на термините поврзани со оваа проблематика во едно лексикографско издание, коешто ќе биде своевидна основа и водич за сите оние кои сакаат и имаат потреба да бидат упатени во оваа современа дисциплина.

Што претставува Речникот на медиумската писменост?

Речникот на медиумската писменост е прв обид во Македонија да се претстават термините од оваа проблематика на македонски и на албански јазик. Во него се собрани најфреквентните поими коишто се однесуваат на оваа област. Речникот е наменет за сите оние што сакаат да стекнат знаења и умешности од областа на медиумската писменост. Со оглед на тоа што станува збор за специфична материја, речникот има интердисциплинарен карактер и содржи термини како од медиумите така и од јазикот, филозофијата, антропологијата, правото, економијата итн.