Shikueshmëri

Matje dhe shfaqje e numrit dhe llojeve të shikuesve, si dhe kohëzgjatjes së shikimit të një media ose përmbajtje të caktuar mediatike. Shikueshmëria e një programi të caktuar matet me pajisje elektronike pipëllmitër/matës i shikueshmërisë (рeoplemeter, ang.).

Maqedonisht

Гледаност

Anglisht

viewership