Крајна белешка

Референца која се јавува на крајот на поглавјето или на самиот крај на делото/текстот. Поради ова е различна од фуснотата, којашто се јавува на крајот на страницата.

Албански

Shënim fundor

Англиски

endnote