Segmentimi i publikut

Fragmentimi i publikut ose grupeve të synuara të mediave sipas preferencave, interesave, dëshirave dhe karakteristikave. Shpërndarja dhe aspekti heterogjen i publikut, që nënkupton edhe ekzistimin e mediave të specializuara. Kriteret për segmentimin e publikut janë të natyrës gjeografike dhe sociodemografike.

Anglisht

Audience segmentation