Siguri e internetit, siguri online

Qasje përkatëse, edukim, teknologji dhe praktika për mbrojtje nga keqpërdorimi i të dhënave dhe pajisjeve. Komunikimi dhe aktivitetet që realizohen me përdorim të teknologjive digjitale njëherëshjanë nën kërcënim nga keqpërdorimet e identitetit, të dhënave personale dhe financiare.

Anglisht

internet safety, online safety, online security