Сегментирање на публиката

Фрагментирање на публиката или на целни групи на медиумите според преференции, интереси, желби и карактеристики. Распространетост и хетерогеност на публиката, што подразбира и постоење на специјализирани медиуми. Критериумите за сегментација на публиката се од географска и социодемографска природа.

Албански

Segmentimi i publikut

Англиски

Audience segmentation