Saktësi dhe vërtetësi

Standarde thelbësore të profesionit gazetaresk dhe pikërisht prej tyre varet nëse një media është  e besueshme ose jo.  Informacionet që transmetohen përmes mediave duhet të jenë  të sakta dhe  përkatëse me realitetin. Shpejtësia nuk guxon të jetë më e rëndësishme se saktësia dhe çdo element i lajmit (raportit, kronikës) doemos duhet të jenë të saktë: ngjarjet, datat, vendet, citatet etj. Gazetarët nuk janë vetëm  grumbullues të lajmeve, por prej tyre pritet të hulumtojnë duke raportuar për atë çfarë është duke ndodhur. Parimi më i lartë etik është që gazetarët ta respektojnë të vërtetën dhe të drejtën e publikut për t’u informuar.

Anglisht

Accuracy and truth fulness