Semiologji/semiotikë

Semiologjia është nocion i futur nga Ferdinand de Sosir dhe është shkencë që studion shenjat. Në planin bashkëkohor, semiotika është nocion më i shpeshtë, veçanërisht në planin e mediave, me ç’rast analizohet përdorimi i shenjave dhe kuptimi i tyre në reklama, programe etj.

Anglisht

semiology / semiotics