Siguri mediatike

Aftësi e shtetit, e shoqërisë, e grupit social ose e personalitetit për të siguruar resurse të mjaftueshme dhe të mbrojtura mediatike.

Anglisht

media safety, media protection