Тренд/трендинг

Тенденција што генерира или привлекува голем интерес или внимание, особено на интернет и на социјалните медиуми.

Албански

Trend/trending

Англиски

trend/trending