Технологии за аудиовизуелно образование

Начини за пренесување информации со помош на аудиовизуелни средства за постигнување педагошки цели.

Англиски

audiovisual educational technologies