Транспарентност, транспарентност на медиумите

Отвореност на медиумите и новинарите кон јавноста, за да може да ја оценува нивната работа. Реално прикажување на настаните при што публиката не смее да се доведе во заблуда.

Англиски

transparency, media transparency

За повеќе види:

The Routledge Handbook of Mass Media Ethics pp.308‒320, Publisher: Routledge