Transparencë, transparencë e mediave

Transparencë e mediave dhe gazetarëve ndaj publikut, që të mund ta vlerësojnë punën e tyre. Kjo është paraqitje reale e ngjarjeve me ç’rast publiku nuk guxon të shpihet në mashtrim.

Anglisht

Transparency, media transparency

Për më shumë shih:

The Routledge Handbook of Mass Media Ethics (pp.308-320, Publisher: Routledge.