Транскрипција и транслитерација

Транскрипција или предавање претставува претворање говор во пишана форма. Во лингвистиката претставува процес на запишување говор со прецизни знаци и симболи со цел негово подоцнежно репродуцирање и проучување. Транслитерација претставува  што попрецизно пренесување на едно писмо (букви) со друго.

Англиски

transcription and transliteration

Skip to content