Transkriptim dhe transliterim

Transkriptimi ose ligjërimi është shndërrim i fjalimit në formë të shkruar. Në gjuhësi është proces i shkrimit të fjalimit me shenja dhe simbole të sakta, me qëllim të riprodhimit apo studimit të tij të mëvonshëm. Transliterimi është shndërrimi, sa më i saktë i një shkrimi në një tjetër, që përfshin shkëmbimin e shkronjave.

Anglisht

transcription and transliteration