Традиционални медиуми

Сите медиуми што постоеле пред интернетот, како што се весници, списанија, ТВ, радио и билборди. Нивна главна карактеристика е еднонасочната комуникација, од испраќачот (медиумот) до примачот (публиката) без повратна информација.

Албански

Media tradicionale

Англиски

traditional media