Теорија на пасивност

Став дека типичната публика ги прифаќа медиумските репрезентации пасивно и нерефлексивно.

Албански

Teoria e pasivitetit

Англиски

Passivity theory