Teoria e pasivitetit

Qëndrim se publiku tipik i pranon reprezasntimet mediatike në mënyrë pasive dhe joreflektuese.

Anglisht

passivity theory