Тема

1. Она за што се зборува во некоја вест, видео- или аудиоприлог  или есеј. Таа се опишува со еден збор, фраза, дел-реченица или со цела реченица.

2. Основна, главна мисла во уметничко дело, научен труд, говор.

3. Предмет на расправа, дебата, конференција и др.

Албански

Temë

Англиски

subject/topic