Телевизиски специјализиран формат

Програмски сервис со најмалку 70 % програми од ист вид (спортски, музички, културни, образовни, информативни) итн.

Англиски

Television specialty format