Format i specializuar televiziv

Shërbim programor, me së paku 70% programe të llojit të njëjtë (sportiv, muzikor, kulturor, arsimor, informativ) ose tjetër.

Anglisht

Television specialty format