Телетекст

Систем (услуга) којшто им овозможува на телевизиите да пренесуваат текстуални информации што може да се читаат на телевизиски екран.

Албански

Teletekst

Англиски

teletext