Светска интернет-мрежа

Информациски систем достапен на интернет којшто овозможува пристап на корисниците до широк спектар документи и веб-ресурси. Овие веб-локации содржат текстуални страници, дигитални слики, аудио и видеа. Документите на оваа мрежа се поврзани преку хипермедиумскни врски или хипертекст којшто со внесување определен податок ги систематизира сите документи поврзани со внесениот податок.

Албански

Rrjet gjithë botëror

Англиски

World Wide Web