Сценарио

Напишан текст за телевизиска или радиопрограма, претстава или филм што се користи во продукцијата.

Албански

Skenar

Англиски

script