Семантички веб

Концепт за развој на вебот (WWW) на начин којшто ќе овозможи содржините на интернет да бидат читани и сортирани од страна на компјутерите. Главната цел на оваа замислена нова верзија на вебот е тој да се приспособи за машинско читање и обработка. За семантичкиот веб се користи и кратенката Web 3.0.

Албански

Uebi semantik

Англиски

semantic web