Семиологија/семиотика

Семиологијата е термин воведен од Фердинанд де Сосир и означува наука за знаците. На современ план, семиотиката е почест термин, особено на планот на медиумите, при што се анализира употребата на знаците и нивното значење во рекламите, програмите и сл.

Албански

Semiologji/semiotikë

Англиски

semiology/semiotics