Stil

1. Tërësia e karakteristikave formale sipas të cilave dallohet një drejtim, periudhë e caktuar artistike.

2. Shprehje e veçantë gjuhësore e një autori të caktuar ose e një vepre letrare.

3. Mënyra në të cilën është interpretuar, realizuar diçka.

4. Në gjuhësi, variacione të shprehjes gjuhësore të individëve ose në gjendje ose kontekst të caktuar (sh. stile funksionale).

Maqedonisht

Стил

Anglisht

style