Стил

1. Севкупност од формални карактеристики според кои се разликува определен уметнички правец, период.

2. Специфичен јазичен израз на определен автор или на некое литературно дело.

3. Начин на кој е нешто изведено.

4. Во лингвистиката, варијации на јазичното изразување на поединци или во определена ситуација или контекст (в. функционални стилови).

Албански

Stil

Англиски

style