Shpërndarja

Shpërndarja është proces me të cilin produktet, prurjet dhe idetë e reja komunikohen ndërmjet anëtarëve të sistemeve sociale.

Maqedonisht

Дифузија

Anglisht

diffusion