Радио

1. Начин на безжичен пренос (на звуци, на знаци) на голема оддалеченост со помош на електромагнетни бранови испратени преку специјални уреди (радиостаници).

2. Севкупност на прибори и направи за прием на звуци на таков начин.

3. Она што се предава на таков начин.

Албански

Radio

Англиски

radio