Реакции

Социјален одговор на определена појава, вест, информација, комуникација, активност којашто подразбира толкување, интерпретација и проценка на  определен став или прашање. Според содржината може да биде: потврда, предлог, одрекување, несогласување. Социјалните медиуми користат визуелни форми на одговор преку симболи коишто означуваат емоции и реакции на определена содржина.

Албански

Ragime

Англиски

reactions