Radio

1. Mënyrë e transmetimit pa tel (të zërave, shenjave) në largësi të madhe me ndihmën e valëve elektromagnetike, të dërguara përmes pajisjeve  të posaçme (radiostacioneve).

2. Tërësia e veglave dhe aparaturave për pranim të zërave në atë mënyrë.

3. Ajo që transmetohet në atë mënyrë.

Maqedonisht

Радио

Anglisht

radio