Publik i synuar

Grup te i cili duhet të arrijë përmbajtja mediatike. Përdoret edhe në strategjitë e marketingut për plan dhe zhvillim të reklamimit të kompanive dhe bizneseve. Publiku zakonisht caktohet në bazë të moshës, arsimit, gjinisë, interesave, statusit socioekononik, lokacionit, mënyrës së jetesës dhe faktorëve tjerë.

Anglisht

target audience