Publicitet

Vëmendja e publikut që i kushtohet një ngjarjeje ose një personi përmes mjeteve të informimit masiv, librave ose mjeteve të tjera (mbledhje publike, konferenca shtypi, seminare, etj.).

Maqedonisht

Публицитет

Anglisht

Publicity