Psikolinguistikë

Shkencë e studimit të aspekteve psikologjike të gjuhës dhe mësimit të gjuhës.

Anglisht

Psycholinguistics