Psikolinguistikë

Shkenca e mësimit të aspekteve psikologjike të gjuhës dhe mësimit, përvetësimit të gjuhës.

Anglisht

Psycholinguistics