Психолингвистика

Наука за изучување на психолошките аспекти на јазикот и на учењето, усвојувањето на јазикот.

Албански

Psikolinguistikë

Англиски

Psycholinguistics