Prozodi

Tërësia e elementeve gjuhësore e ritmike (gjatësia dhe shkurtësia e zanoreve, theksi, rima, ritmi, ngritja e ulja e tonit etj.), sipas të cilave ndërtohet një sistem i caktuar vjershërimi; metrikë. Prozodia shqipe. Prozodia e këngëve popullore. Prozodia e vjershës.

Maqedonisht

Прозодија

Anglisht

Prosody