Прозодија

1. Во лингвистиката: систем на изговарање на акцентираните и неакцентираните и на долгите и кратките слогови во говорот, речта.

2. Наука за соодносот на слоговите во стихот.

Албански

Prozodi

Англиски

Prosody