Porosi

1. Element qendror i procesit komunikues, të cilin e përbëjnë dërguesi, marrësi, kanali ose media, kodi, porosia dhe lënda e porosisë.

2. Shënime ose deklarata të shkurta të dërguara te dikush në formë të shkruar, formë gojore ose elektronike.

3. Ideja ose kuptimi kryesor, që në mënyrë të hapur ose të fshehur janë përfshirë në ndonjë tekst ose deklaratë.

Maqedonisht

Порака

Anglisht

message