Порака

1. Централен елемент на комуникацискиот процес, којшто го сочинуваат испраќачот, примачот, каналот или медиумот, кодот, пораката и предметот на пораката.

2. Kуси записи или искази испратени до некого во пишана, усна или електронска форма.

3. Клучна идеја или значење што, отворено или прикриено, се содржи во некој текст или во нечиј исказ.

Албански

Porosi

Англиски

message