Porosi të çastit

Komunikim përmes internetit ndërmjet dy ose më shumë pjesëmarrësve, në kohë të përafërt. Shkëmbim i informacioneve përmes aplikacionit softuerik në formë të audio ose videoporosisë, tekstit dhe/ose shenjave – simboleve vizuale.

Anglisht

instant messaging