Politikat e ndjeshme (sensitive) gjinore

Karakteristikë e shoqërisë bashkëkohore dhe e përgjegjshme e cila angazhohet për barazi dhe drejtësi sociale. Këto politika, ligje dhe vendime dalin nga parimet për përfshirje gjinore dhe për mosdiskriminim në bazë gjinore dhe mbajnë llogari për nevoja të ndryshme të burrave dhe grave në një shoqëri, me qëllim për të siguruar të drejtave dhe mundësi të barabarta për të gjithë, si dhe qasje të barabartë në burime, shërbime dhe mundësi në shoqëri.

Anglisht

Gender-responsive policies